These Erectile Dysfunction Medications are phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors. These drugs increase ranges of nitric-oxide and generic cialis 10mg Sex is an indispensable element of individual survival. Of duplication one can not picture without sex. buy cialis 40mg In addition to those commodities which label themselves as Blue Pill cheap online cialis As to why ED is experienced Alcoholism and substance abuse whether ongoing buy cheap cialis Most pharmacies may need you to send in a prescription via the post. Some drugstores buy cialis 10mg There are numerous physical devices available to assist impotent men, for example penis rings vacuum pumps and cialis 60mg 1990s saw the launching of various medicines like cialis purchase You can even avail additional addon services like on the web prescription and free consultation prior to creating cialis cheapest Guys whove sexual performance anxiety generally worry about whether they do get a penile 10mg cialis As following the motives of osteoporosis was detected the accountable factors have been analyzed discount cialis online

Konkursas jaunimui “Aš – lyderis”

Lietuvos Respublikos Seimo narė Raminta Popovienė ir Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė skelbia konkursą Kauno rajono  jaunimui “Aš – lyderis” ir kviečia aktyviai dalyvauti. Konkurso pagrindinis prizas – kelionė į Europos parlamentą Briuselyje.

KAUNO RAJONO MOKYKLŲ 9–11 KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSO

„AŠ – LYDERIS“ NUOSTATAI

 

 

I. Bendroji dalis

 

1. Konkurso tikslas – skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, pilietinį aktyvumą, nuteikti moksleivius sėkmingam mokymuisi, aktyviam ir kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame bei sportiniame gyvenime.

2. Konkurse gali dalyvauti visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų 9–11 klasių mokiniai.

3. Konkurso atrankos kriterijai – labai geri mokymosi, sporto, meninės ir kitos neformaliojo švietimo veiklos pasiekimai, pilietinis aktyvumas.

 

 

                   II. Konkurso organizavimo tvarka

 

4. Mokyklų lyderių konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo narė Raminta Popovienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacija.

5. Konkursas vyksta 9–11 klasių mokiniams.

6. Mokyklose pagal pirmojo pusmečio (arba 1 ir 2 trimestrų) rezultatus naudojant taškų skaičiavimo sistemą iki balandžio 6 d. išrenkama po vieną daugiausia taškų surinkusį mokinį (-ę).

7. Mokinys dalyvauti šiame konkurse gali tik vieną kartą.

8. Kauno rajono mokyklos pateikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui mokykloje konkursą laimėjusių mokinių veiklos aprašus (-ą), patvirtintus mokyklos direktoriaus (priedas).

9. Mokyklų lyderių rinkimus mokyklose organizuoja mokyklos mokinių taryba ar kita mokinių savivaldos institucija, jeigu jos nėra – Mokyklų tarybų mokinių atstovai ar specialiai tam sudaryta mokinių komisija.

10. Mokyklos lyderių rinkimuose negali dalyvauti mokiniai, kurie nesilaiko mokyklos Mokinių taisyklių / nuostatų, nevykdo jiems skirtų mokinio pareigų.

 

III. Konkurso nugalėtojų apdovanojimas

           11. Mokyklų lyderių konkursas organizuojamas rėmėjų lėšomis.

12. Komisija, kurią sudaro: Seimo narė Raminta Popovienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Trainienė, Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacijos pirmininkas Laurynas Dilys, Kauno rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Juodžiukynaitė, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, Jaunimo reikalų ir sporto komiteto pirmininkas Vytenis Vitkauskas, išrenka nugalėtojus.

13. Pirmosios vietos laimėtojas su lydinčiu asmeniu apdovanojamas kelione į Briuselį.

14. Visi išrinkti mokyklų lyderiai apdovanojami rėmėjų dovanomis.

_____________________

 

 

                                          Moksleivių 9–11 klasių konkurso „Aš – lyderis“ nuostatų

priedas

 

 

MOKSLEIVIŲ 9–11 KLASIŲ KONKURSO „AŠ – LYDERIS“

DALYVIO VEIKLOS APRAŠAS

Mokykla  
Mokinio vardas, pavardė  
Klasė  
Aprašą parengė (pedagogo pareigos, dėstomas dalykas, vardas, pavardė)  
Trumpas dalyvio veiklos pristatymas  

 

Vertinamos veiklos sritys

Už įvykdytą veiklą skiriami taškai

Veiklą įrodantys faktai (išlaikoma numeracija, nurodama data, veikla)

Surinkti taškai

1. MOKYMOSI REZULTATAI
1.1. Už I pusmečio (1 ir 2 trimestrų) pažymių vidurkį, padaugintą iš 10 (pvz., 9,6 x 10 = 96).

X

   
2. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE BEI ŠALIES DALYKINIUOSE RENGINIUOSE
Už kiekvieną pasiekimą/dalyvavimą šalies moksleivių olimpiadose, konkursuose, varžybose:
2.1. laimėjus 1-ąją vietą (laureato vardą)

 

30

   
2.2. laimėjus 2-ąją vietą

25

   
2.3. laimėjus 3-ąją vietą

20

   
2.4. dalyvavus renginyje

10

   
3. DALYVAVIMAS KAUNO RAJONO RENGINIUOSE
Už kiekvieną pasiekimą/dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kt. renginiuose:
3.1. laimėjus 1-ąją vietą (laureato vardą)

 

20

 

 

3.2. laimėjus 2-ąją vietą

15

 

 

3.3. laimėjus 3-ąją vietą

10

 

 

3.4. laimėjus specialųjį prizą, nominaciją

5

 

 

3.5. dalyvavus renginyje

3

 

 

4. DALYVAVIMAS SAVIVALDOJE
4.1. Aktyvus dalyvavimas Lietuvos mokinių parlamento veikloje (LMP), Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje (LMS)

30

 

 

 

4.2. Vadovavimas mokyklos mokinių savivaldai

20

 

4.3. Aktyvus dalyvavimas Mokyklos tarybos veikloje

15

 

4.4. Aktyvus dalyvavimas mokyklos savivaldoje

10

 

4.5. Stropiai ir kūrybiškai klasės bendruomenėje atliekamos pareigos

5

 

5. DALYVAVIMAS POPAMOKINĖJE VEIKLOJE
5.1. Už popamokinės veiklos inicijavimą ir organizavimą ir kt. iniciatyvas

(už kiekvieną savo iniciatyva organizuotą renginį)

20

   
5.2. Už prevencinės veiklos organizavimą, kt. iniciatyvas (už kiekvieną organizuotą renginį ar kt. iniciatyvą)

20

   
5.3.Už savanoriavimą (būtinas organizacijos, kurioje savanoriauta, raštiškas patvirtinimas)

15

   
5.4. Už aktyvią socialinę veiklą (globa, parama, pagalba ir kt. veikla, iniciatyvos) (už kiekvieną veiklą)

15

   
5.5. Už aktyvų dalyvavimą tarptautinėje, šalies, rajono projektinėje veikloje

10

   
6. DALYVAVIMAS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOSE
6.1. Už aktyvų dalyvavimą šalies neformaliojo ugdymo veikloje

(pvz.: Neakivaizdinėje jaunųjų fizikų mokykloje ir pan.)

25

 

6.2. Už aktyvų dalyvavimą Kauno rajono neformaliojo ugdymo veikloje

20

 

6.3. Už aktyvų dalyvavimą mokyklos neformaliojo ugdymo veikloje

15

 

7. DALYVAVIMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE

7.1. Už dalyvavimą šalyje veikiančių organizacijų veikloje (už kiekvieną organizaciją)

15

 

7.2. Už dalyvavimą Kauno rajono organizacijų veikloje (už kiekvieną organizaciją)

10

 

Iš viso surinktų taškų suma

 

________________________ direktorius _______________          __________________________

(mokyklos pavadinimas)                                                            (parašas)                                                     (vardas, pavardė)-

Seimo narė Raminta Popovienė priims gyventojus

Seimo narė Raminta Popovienė priims gyventojus asmeniniais klausimais Kauno rajono savivaldybėje adresu: Savanorių pr. 371 kab. 300, Kaunas, pirmadienį, kovo 13 d. nuo 10-12 val.

Registracija telef. 862096921, Seimo narės padėjėja Aurelija Makūnienė.

Konferencijoje mokėmės lietuvių gestų kalbos

 

 

Kas mus vienija? Ar daug reikia, kad galėtume suprasti vieni kitus, draugauti ir bendrauti? Į šiuos ir dar daug kitų klausimų ieškojome atsakymų konferencijoje „Vienybėje stiprybė: mes ir klausos negalią turintis žmogus“, kuri kovo 7 d. vyko Jonavos rajono savivaldybėje. Konferencijas šia tema globoja Lietuvos Respublikos Seimo narė Raminta Popovienė. Lietuvoje yra apie 40000 žmonių, turinčių klausos sutrikimų, o 6000 kurčiųjų. Konferenciją pasveikino ir visų pranešimų atidžiai klausė l.e.p. Jonavos meras Eugenijus Sabutis.  Konferencijos pranešimų taip pat klausė apie 40 Jonavos rajono savivaldybės darbuotojų: socialiniai darbuotojai, bibliotekininkai, gydytojai ir kiti, kuriems dėl darbo pobūdžio tenka susidurti su klausos negalią turinčiais žmonėmis. Eugenijus Sabutis, sveikindamas dalyvius, kalbėjo, kad kurtieji – tai tokie žmonės kaip ir mes ir nesinori jų vadinti žmonėmis, turinčiais negalią, o tiesiog – tai :žmonės, kurie turi klausos iššūkių. Visi kartu galime šiuos iššūkius įveikti. Konferencijos pranešimus į gestų kalbą ir iš jos vertė net trys gestų kalbos vertėjos. Konferencijos globėja ir moderatorė Seimo narė Raminta Popovienė pasidžiaugė, kad nuoseklaus darbas Lietuvos Respublikos Seime keliant, viešinant ir sprendžiant kurčiųjų problemas davė, duoda ir tikimės, kad duos rezultatų. Padaugėjo TV laidų su subtitrais arba vertimu į gestų kalbą, Gestų vertėjų centrams padidintas finansavimas ir jie papildomai galėjo įvesti 7 etatus. Dabar kurtiesiems vertėjo paslauga tapo prieinamesnė, vienas vertėjas tenka maždaug 60 kurčiųjų. Artėjama prie skubios pagalbos iškvietimo ženklais techninio sprendimo įgyvendinimo. Tai labai svarbūs žingsniai kurčiųjų integracijai į visuomenę. Kelias, kuriuo eidami mes galime suprasti kurčiuosius, tai gestų kalba. Su lietuvių gestų kalba klausytojus supažindino VDU dėstytojas Arūnas Bražinskas, apžvelgė šios kalbos istoriją. Visi konferencijos dalyviai gavo pagrindinių gestų piešinius. Pranešėjas Vytautas Valiauga pristatė Lietuvos kurčiųjų organizacijų dalyvavimą Europos ir pasaulio kurčiųjų organizacijose. Pasidžiaugta, kad 2 kurtieji yra Europos parlamento nariai. Svarbus pasiekimas Lietuvai būtų, jei kurčiasis būtų išrinktas į Lietuvos Seimą, tuo atkreipdamas didesnį dėmesį į šią negalią ir kurčiųjų integraciją. Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos narys Kęstutis Vaišnora savo pranešime pristatė kaip reikėtų veikti savivaldybėse priimant interesantą su klausos negalia. Gana paprastas kelias –  turėti planšetinį kompiuterį, kurio pagalba per skype programą galima būtų bendrauti per gestų kalbos vertėją.

Konferencijos pabaigoje Arūnas Bražinskas pamokė pagrindinių žodžių gestų kalba, kuria galima vieniems kitus suprasti.

Seimo narė Raminta Popovienė apibendrindama taip pat linkėjo vieniems kitus suprasti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Aurelija Makūnienė, Seimo narės Ramintos Popovienės padėjėja

Nuotraukoje: VDU dėstytojas Arūnas Bražinskas, sėdi Seimo narė Raminta Popovienė, Jonavos l.e.p. meras Eugenijus Sabutis.

 

Dešimt metų prabėgo kaip vieneri

 

„Dešimt metų prabėgo kaip vieneri” – taip penktadienį, vasario 24 d. Kauno rajono socialinių paslaugų centre kalbėjo ne vienas, dirbantis nuo pirmųjų centro įkūrimo dienų. Man teko laimė ir didelis rūpestis kurtis tuo metu apleistose patalpose bei pradėti teikti socialines paslaugas Kauno rajono žmonėms. Šiandien galime džiaugtis puikiomis naujai suremontuotomis patalpomis, puikia sporto sale, šalia įsikūrusiu Dienos globos centru su lauko sporto aikštele. Tai centro darbuotojų kūrybiško, atsakingo ir nuoseklaus darbo rezultatas, įsisavinant projektines, valstybės bei savivaldybės lėšas.

Kauno rajono socialinių paslaugų centro veiklos 10- metis vasario 24 d. paminėtas iškilmingu šventiniu renginiu centro salėje.
Esamus ir buvusius centro darbuotojus sveikino gausiai susirinkę svečiai. Šventės metu dėkojau visiems darbuotojams už sunkų ir atsakingą darbą, šiltais žodžiais minėjau darbuotojus, kurie centre darbuojasi 10 metų – nuo pat įkūrimo pradžios, įteikiau jiems atminimo dovanas ir padėkos raštus. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, prieš 10 metų aktyviai palaikęs idėja, džiaugėsi, kad jau visą dešimtmetį sėkmingai gyvuoja ir savo veiklą plečia tokia Kauno rajono žmonėms gyvybiškai būtina įstaiga, apdovanojo labiausiai nusipelniusius darbuotojus. Tarp sveikintojų buvo Kauno rajono savivaldybės administracijos vadovai, kolegos socialiniai darbuotojai, seniūnijų ir daugelio Kauno rajono įstaigų atstovai.
Šventės dalyviams nuotaikingą koncertą padovanojo Kauno muzikinio teatro solistai Raminta Vaicekauskaitė ir Egidijus Bavikinas.
Per Kauno rajono Socialinių paslaugų centro veiklos dešimtmetį gražėjo patalpos, plėtėsi paslaugų spektras. 2014 metais buvo pastatytas priestatas, kuriame įsikūrė Dienos socialinės globos centras vaikams su fizine arba proto negalia. Dabar kompleksinės paslaugos čia teikiamos daugiau kaip 20-čiai vaikų. Centre globotiniai gali praleisti visą dieną, juos prižiūri socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros, užimtumo specialistai. Centre veikia ir savitarpio pagalbos grupė šeimų nariams, teikiama informacija socialinių paslaugų klausimais, rengiamos ir įgyvendinamos socialinių paslaugų programos, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Taip pat teikiamos laikinos nakvynės ir apgyvendinimo paslaugos atsidūrusioms krizinėje situacijoje moterims su vaikais, socialinės rizikos šeimoms, dienos priežiūrą suaugusiems asmenims, turintiems negalią.

Raminta Popovienė, KRS informacija

Susitikimas su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais

 

Vasario 20 d. Seimo narė Raminta Popovienė susitiko su Kauno rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovu specialiuoju pedagogu Daliumi Balčiūnu ir socialine pedagoge Asta Markauskiene. Susitikimo metu aptarė Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo naujuosius pakeitimus, kurie sukėlė didžiulį atgarsį visuomenėje.  D.Balčiūnas ir A.Markauskienė turi ilgametę darbo patirtį Kauno rajono Vaiko gerovės komisijoje, bendrauja su ugdymo įstaigomis, Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustato vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius. Diskutavo, kaip galima būtų dar pagerinti ir patobulinti Įstatymą, kad vaikai augtų saugūs, jų poreikiai būtų tinkamai tenkinami. Dalius Balčiūnas: „Nustačius vaikui specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo įstaigoje jam skiriamas didesnis mokymosi reikmių krepšelis. Tačiau šių lėšų nepakanka, kad vaikas gautų jam reikalingų specialistų pagalbą. Ši problema ypač aktuali mažose kaimo mokyklose, kurios ir šiaip yra nuostolingos ir negali išlaikyti kai kurių specialistų: psichologo, logopedo, mokytojo padėjėjo. Labai reikėtų, kad vaikui nustačius specialiuosius ugdymosi poreikius, kartu su juo į įstaigą atkeliautų bent mokytojo padėjėjo etatas. Didelė problema kaimo mokyklose yra psichologinės pagalbos paslauga. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką psichologo etatas įvedamas ugdymo įstaigoje nuo tam tikro mokinių skaičiaus. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose psichologų visai nėra, nors vaikų, kuriems reikia psichologinės pagalbos, amžius jaunėja, poreikis didėja.“ Psichologinė pagalba reikalinga ir personalui. Miestuose ši problema mažiau aktuali, nes konsultacijoms galima nesunkiai atvykti į Pedagoginę psichologinę tarnybą, o atokiose kaimo vietovėse žmonės susiduria su transporto problema. Artimoje ateityje išeitis galėtų būti transporto paslauga, o ateičiai reikėtų kiekvienai ugdymo įstaigai turėti reikalingus pagalbos vaikui specialistus.

Susitikimo dalyviai nutarė dar kartą atidžiai išanalizuoti  Įstatymą ir teikti pasiūlymus tobulinimui.

Nuotraukoje: LR Seimo narė Raminta Popovienė susitikimo su D.Balčiūnu ir A.Markauskiene metu.

LR Seimo narės Ramintos Popovienės padėjėja A.Makūnienė