These Erectile Dysfunction Medications are phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors. These drugs increase ranges of nitric-oxide and generic cialis 10mg Sex is an indispensable element of individual survival. Of duplication one can not picture without sex. buy cialis 40mg In addition to those commodities which label themselves as Blue Pill cheap online cialis As to why ED is experienced Alcoholism and substance abuse whether ongoing buy cheap cialis Most pharmacies may need you to send in a prescription via the post. Some drugstores buy cialis 10mg There are numerous physical devices available to assist impotent men, for example penis rings vacuum pumps and cialis 60mg 1990s saw the launching of various medicines like cialis purchase You can even avail additional addon services like on the web prescription and free consultation prior to creating cialis cheapest Guys whove sexual performance anxiety generally worry about whether they do get a penile 10mg cialis As following the motives of osteoporosis was detected the accountable factors have been analyzed discount cialis online

Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. kitaip reguliuoti asmenų teisę savanoriškai draustis pensijai

 

 

 

Balandžio 16 d. posėdyje Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pritarė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (Nr. XIIP-808(2)), kuriuo siūloma apriboti asmenų teisę savanoriškai draustis pensijai, siekiant išvengti piktnaudžiavimo socialinio draudimo sistemos garantijomis atvejų.

 

Šiuo metu pensiją gaunantys niekur nedirbantys asmenys gali pasididinti pensiją, sudarę savanoriško pensijų draudimo sutartį ir pagal ją mokėję fiksuotas įmokas. Tokia galimybė atsirado įsigaliojus Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatoms, nustatančioms teisę pasirinkti palankesnį pensijos apskaičiavimo būdą (pagal vienos dalies formulę) tiems asmenims, kurie nuo 2013 m. sausio 1 d. įgyja teisę skirti pensiją iš naujo.

 

Pagal projektą nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. savanoriškai draustis pensijų draudimu pagrindinei ar pagrindinei ir papildomai pensijos dalims galės privalomai nedraudžiami asmenys, jeigu jiems nėra paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija turint būtinąjį stažą. Savanoriškai draustis ligos ir motinystės pašalpoms galės tie patys asmenys, kokie nurodyti šiuo metu galiojančiose Vyriausybės nutarimu patvirtintose taisyklėse.

 

Projekte siūlomos nuostatos būtų taikomos sudarant valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartis po 2014 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Parengė komiteto biuro patarėja Diana Jonėnienė, tel. (8 5) 2396775

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto darbotvarkėje – Darbo kodekso pataisos

 

 

 

Praėjusį trečiadienį, balandžio 16 d., posėdžiavęs Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė Seimo nario Algirdo Syso teiktoms Darbo kodekso pataisoms. Darbo kodekso 71, 74, 75, 76, 78, 80, 81 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-1144 tikslas – patikslinti Darbo kodekso nuostatas, reglamentuojančias streiko sustabdymą, taip pat nustatyti kolektyvinių sutarčių aiškinimo taisykles bei aiškiau reglamentuoti streiko teisėtumo klausimą, galiojant kolektyvinei sutarčiai. Projektu siūloma nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, kuriuo remiantis kolektyvinės sutartys būtų aiškinamos pagal Darbo kodekso principus. Taip pat siūloma aiškiau reglamentuoti streikų sustabdymo atvejus, perkeliant iš Darbo kodekso 77 straipsnio 5 dalies į 81 straipsnio 4 dalį visuomenei gyvybiškai svarbias sritis, kuriose teismui būtų leidžiama stabdyti neprasidėjusį streiką. Patikslinama, kokiais atvejais draudžiama skelbti streiką. Siūloma panaikinti trečiųjų teismą, o Vyriausybės funkcijas kolektyvinių ginčų nagrinėjime perduoti darbo arbitražui.

 

Socialinių reikalų ir darbo komitetas apsvarstė Vyriausybės teiktą Darbo kodekso 24, 99, 112, 147, 175, 202, 212 ir 256 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-1281 ir jį lydintįjį Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(5) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-1282 bei jiems pritarė. Projekte siūloma nustatyti, kad socialinėje partnerystėje nacionaliniu, šakos, teritoriniu lygiu darbdaviams (iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms) atstovautų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, siekiant geresnio atstovavimo socialinėje partnerystėje minėtu lygiu. Projekte siūloma nustatyti, kad sezoniniais vadinami darbai, kurie ne tik dėl gamtinių sąlygų, bet ir dėl sezoninių pokyčių rinkoje dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą ar nustatyti kolektyvinėje sutartyje. Į sezoninių darbų sąrašą taip pat siūloma įtraukti darbus, kuriems būdingas sezoninis cikliškumas dėl sezoninių svyravimų rinkoje. Siūlymu siekiama išplėsti sezoninių darbo sutarčių taikymo galimybes sudarant sąlygas darbdaviams išsaugoti reikiamus darbuotojus tarpsezoniniu laikotarpiu, darbuotojams būti užtikrintiems dėl darbo vietos išsaugojimo. Siekiant visų teisės normų suderinamumo ir atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. gruodžio 1 d. įsigalioja nuostata, kad nutraukiant darbo sutartį piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokama ne daugiau kaip už trejus metus, siūloma nustatyti, kad atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos, bet ne daugiau kaip už trejus metus, jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Projektu taip pat siūloma nustatyti galimybę konkrečių darbų ir pareigų, dėl kurių gali būti sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąrašą sudaryti darbo tvarkos taisyklėse, kai nėra kolektyvinės sutarties.  Šiuo metu  kolektyvinių sutarčių yra apie 20 procentų visų įmonių, tuo tarpu darbuotojų, dirbančių su materialinėmis vertybėmis, yra beveik visose įmonėse. Pažymėtina, jog teismai pripažįsta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, neatsižvelgdami į tai, ar yra kolektyvinė sutartis. Siūlymo įteisinimas sudarys vienodas galimybes nustatyti darbų ir pareigų, dėl kurių sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąrašą tiek įmonėms, kurios turi kolektyvines sutartis, tiek jų neturinčioms. Siekiant sumažinti administracinę naštą darbdaviams, siūloma atsisakyti darbo sutarčių registravimo žurnalų, nes informacija apie darbuotojo įdarbinimą yra registruojama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje, taip pat atsisakyti darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento, privalomo Vyriausybės nustatytos pavyzdinės darbo sutarties formos ir pavyzdinės darbo laiko apskaitos žiniaraščių formos taikymo, paliekant jas kaip alternatyvas, suteikiant ūkio subjektams teisę naudotis darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, sudaryti laisvos formos darbo sutartis. Pažymėtina, kad sudaromoje darbo sutartyje turės būti nurodytos būtinosios ir kitos darbo sutarties sąlygos, todėl darbuotojas ir šiuo atveju turės visą būtiną informaciją apie savo darbo sutarties sąlygas.

 

 

 

Parengė komiteto biuro patarėja Regina Molienė, tel. (8 5) 239 6782

 

 

 

 

 

 

Tradicine moksleivių praktikos savaite Seime socialdemokratai augina jaunųjų demokratų kartą Lietuvai

 

 

Praėjusią savaitę, balandžio 14-18 d., vyko Seimo LSDP frakcijos kartu su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS) organizuotas jau tradiciniu tapęs projektas “Moksleivių praktikos savaitė: SEIMAS GYVAI”, kuriame 39 vyresniųjų klasių moksleiviai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvos parlamentu ir atlikti praktiką pas Seimo narį.

 

„Projektu siekėme parodyti Seimą kaip instituciją, atvirą ir prieinamą visuomenei ir ypač jauniems žmonėms. Dažnas jaunuolis nesidomi politiniais reikalais, nedalyvauja rinkimuose, jam politinių sprendimų priėmimo procesas atrodo svetimas. Tad nenuostabu, kad neretai jaunimo interesai atsiduria politikos nuošalyje. Manau, kad projektas leido dalyviams suprasti, kad norint būti išgirstam ir atstovaujamam, reikia dalyvauti politikoje, nebijoti kelti idėjų ir pasiūlymų, išmanyti valstybės institucijų darbą. Projektas “Seimas GYVAI” leidžia ugdyti šiuos aktyvaus piliečio bruožus,“ – tvirtino projekto organizatorius, LSDJS pirmininkas Ramūnas Burokas balandžio 23 d., ketvirtadienį, spaudos konferencijoje Seime, kurioje praktikoje dalyvavusiems moksleiviams buvo įteikti praktikos Seime sertifikatai.

 

„Projektas „Seimas GYVAI“ vyksta antrą kartą, tačiau jis jau susilaukė didelės sėkmės. Šiemet jame dalyvauja ne tik beveik dvigubai daugiau moksleivių, bet jie ir aktyvesni. Projektas taip pat susilaukė daugiau ir žiniasklaidos dėmesio – o tai paskata kitais metais prie projekto prisijungti ir kitiems moksleiviams“, – teigia projekto vadovas Donatas Prialgauskas.

 

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Juras Požela moksleiviams pabrėžė, kad „džiaugiuosi, kad Velykų atostogų savaitę pasirinkote praleisti Seime, kur turėjote galimybę pamatyti, kad Seimas nėra kažkokia mistinė institucija, bet kad kiekvienas žmogus gali turėti įtakos, darant politinius sprendimus. Tikiu, kad ne vienas iš Jūsų ateityje bus išrinktas į Seimą ir sieks daryti pokyčius į gerą mūsų visuomenėje“.

 

Pasak Seimo nario Domo Petrulio, „viskas šiandien priklauso nuo Jūsų, moksleiviai, ne nuo piniginės storio, ne nuo socialinio statuso, bet nuo Jūsų pačių norų, siekių, ambicijų ir pastangų, kad galėtumėte įgyvendinti savo svajones. Mes, Seimo nariai, taip pat džiaugiamės galėdami daryti Jums įtaką, padėti formuotis Jūsų asmenybėms, tapti labiau politiškai aktyviems“.

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas akcentavo, kad visos durys Seime šiandien moksleiviams yra atviros, ir jie turi tai išnaudoti, ieškodami savo kelio. Seimo narė Milda Petrauskienė pasidžiaugė, kad praktikoje Seime dalyvavo daug merginų, ir išsakė viltį, kad ateityje Seime lyčių proporcija pasikeis moterų naudai, nes šiuo metu jų Seime yra vos penktadalis.

 

Seimo narė Raminta Popovienė sakė, kad tikisi, jog praktikoje Seime dalyvavę moksleiviai norės tapti ne tik politikais, bet ir medikais bei kitų profesijų atstovais. Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė moksleivę Dainą, kuri atliko pas ją praktiką, pakvietė tapti jos visuomenine padėjėja ir pasiūlė kitiems Seimo nariams tą patį padaryti ir su jau praktiką atlikusiais moksleiviais.

 

LSDP infocentrovadovė

JolantaBielskienė,

tel. nr. 8 612 01274.

Nuotraukoje: LR Seimo narė Raminta Popovienė su Irmantu Nomgaudu Aleksa.

Diskusija su socialinės gerovės studentais ir mokslininkais Vytauto Didžiojo universitete

Balandžio 16 d. LR Seimo narės, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Raminta Popovienė, jo pirmininkė Kristina Miškinienė ir komiteto biuro patarėja Dalia Aleksejūnienė dalyvavo apskrito stalo diskusijoje su Vytauto Didžiojo universiteto studentais.

Studentai su viešniomis diskutavo apie Lietuvos socialinės politikos aktualijas. Diskusijas moderavo Socialinio darbo katedros daktarė, docentė Dalija Snieškienė.

Gvildentos globėjų ir įvaikinimo, socialinės rizikos šeimų, socialinių paslaugų, studentų, studijuojančių socialinį darbą įsidarbinimo ir praktikos problemos.

Studentai pastebėjo, kad profesinis specialistų parengimas yra geresnis kolegijose, o universitetinis išsilavinimas suteikia požiūrį į problemas. Taip pat kritikavo profesinį orientavimą mokyklose.

Raminta Popovienė pabrėžė, kad viskas priklauso nuo žmogiškųjų vertybių. Prisimindama socialinio darbo praktiką Kauno rajone parlamentarė akcentavo, kad socialinio darbo srityje rezultatai pasiekiami tik bendruomeniniu darbu.

Dalija Snieškienė pastebėjo, kad Lietuvoje nemato rimto investavimo į žmogų ir yra reikalinga vystymo strategija ne 5, o 20-čiai metų.

Socialinės antropologijos specialistas Julius Reinikis ragino atkreipti dėmesį į socialines šeimų problemas iki joms patenkant į socialinės rizikos kategoriją.

Parlamentarės VDU studentus pakvietė inicijuoti apskrito stalo susitikimą Seime.

Aistė Ivanovaitė – Petrauskienė

Nuotraukoje: